ساز ناکوک زندگی!!!زمین و زمان سازشان ناکوک میشود گاهی...

کسی را گوشه کنار زندگیتان کاش داشته باشید؛

که بلدتان باشد...

که هایتان را با هوی جواب ندهد...!

کسی که،

بفهمد پشت بد اخلاقیتان دوستت دارم و دلتنگی دارین.

کسی که بداند پشت ِ خداحافظ ها؛ فعلا ها؛ برو ها؛ شب خوش ها؛

یک دنیا حرف جا گذاشته اید!!!

کسی باید بلد ِ پستی بلندی های ِقلبتان باشد...

که اشکتان را خنده کند!

شبتان را روز؛

و دلتنگی هایتان را دیدار...

ساز زندگی ناکوک هم که باشد؛

آهنگ ناکوک اما زیبا میشود...!

کنار این بلد های زندگیتان...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها